ESK logotype

 

Vi gratulerar vår Ordförande i Etikrådet-Tomas Brytting till befordran Professor!

ESK gratulerar vår Ordförande i Etikrådet, Tomas Brytting som i augusti blev befordrad till Professor i organisationsetik på ESH, Sköndal. Vi i styrelsen i ESK ser fram emot fortsatt givande samarbete att utveckla vår förening i våra normer för god yrkesetik.

Bifogar ett utdrag från ESH hemsida där Tomas forskning presenteras lite närmare.

”- Uppmärksamheten på, men också känsligheten för etiska frågor är stor och vi ser att intresset hela tiden växer. Det syns dagligen i media, till exempel i diskussionen kring höga chefslöner och girighet, men också i andra situationer där företag eller organisationer kritiseras för bristande etik, säger Tomas Brytting.

För att möta denna uppmärksamhet och skapa kunskap och förståelse behövs en hög utredningskompetens, som i sin tur bör vila på den kunskap som kan fås genom kvalificerad forskning. Hittills är etikforskningen inom arbetsliv och organisation ganska fragmentarisk. Det har helt enkelt inte funnits någon sammanhållande etikforskning inom området och det är detta tomrum IOA vill fylla.

IOA startades 2007, med hjälp av finansiering från några stora företag – Vattenfall, LKAB och Folksam. Arbetet inleddes med att göra en forskningsöversikt för att se hur kunskapsläget är för den etiska forskningen. Den publicerades 2009.

– Vi valde att börja med grundläggande saker, där forskningsöversikten är en. Att arbeta med granskning av begreppet bemötande har varit ett annat sådant tema. Bemötande handlar om att ha rätt förhållningssätt mot människor i olika situationer. Vi vill se varför det har blivit ett nyckelbegrepp, säger Tomas Brytting.

– Det intresse för bemötande som finns kan vara ett uttryck för att medborgaren blivit starkare och det kan finnas skäl att fråga om det innebär att medborgarskap övergått från en roll som aktör till att bli konsument, säger Erik Blennberger.

Exempel på andra intressanta områden är det intresse som idag finns, bland annat inom kommunerna, för att komplettera lagar och förordningar med värdegrunder. Den frågan studerar IOA inom ramen för ett nystartat doktorandarbete.

Att påbörja forskning om ledarskapets etiska dimensioner är syftet i boken Chefsarbetets etik som kom ut på SNS förlag i början av 2012.

– Varför är chefskapet så betydelsefullt idag, att man kan motivera en växande löneskillnad mellan ledaren och medarbetarna, trots att de senare i genomsnitt är bättre utbildade än förr och många har viktiga roller som experter? Vad svarar den utvecklingen mot för förväntan på chefen, säger Erik Blennberger.

Visionen är att ett utbyggt IOA kan hjälpa till att leverera analysmodeller och kunskap kring komplicerade etiska frågeställningar som vi dagligen ser exempel på i samhällsdebatten.

– Därigenom kan man undvika onödiga konflikter och bidra till långsiktiga lösningar och hållbara beslut inom olika verksamheter och sektorer. Ytterst handlar det om att genom kunskap ge stöd till bättre självförståelse och att svara mot det kunskapsintresse som idag finns för etiska frågor, säger de båda forskningsledarna.

Kommer ni att bli sådana som säger vad som är rätt och fel?

– Ja! Vi menar att om man gör en ordentlig genomgång av etiska argument så bör man också landa i en slutsats, men man måste förstås ha ett receptivt öra. Det handlar inte om sanktioner i moraliska frågor, utan vi vill vara en röst byggd på kunskap, säger Erik Blennberger och Tomas Brytting.