Etikrådet

Etikrådet är styrelsens beredningsorgan i frågor som rör inträdesprövning, auktorisation och medlemmars efterlevnad av ESK:s stadgar. Etikrådet, som består av oberoende experter, arbetar konfidentiellt och kan kontaktas i yrkesetiska frågor av såväl kundföretag som kandidater.

 

Etikrådet har följande uppgifter:

a) Att vara rådgivande till föreningens styrelse när det gäller utformningen och efterlevnaden av föreningens stadgar och normer för god yrkesetik.

b) Att vara styrelsens beredningsorgan vid antagning och auktorisation av nya medlemmar.

c) Att vara ett stöd för medlemmarna när det gäller tolkningen av föreningens normer för god yrkesetik.

d) Att vara en kontakt för kandidater, kunder, press och allmänhet rörande föreningens normer för god yrkesetik samt god sed i branschen.

Relaterade dokument;

Klicka på nedan länkar för att öppna dokumenten i en egen flik eller högerklicka på dem för att ladda ner dom.

Etikrådet består av:

Tomas Brytting
Ordförande

Mobil: 0702-13 12 56

tomas.brytting@esh.se

Ersta Sköndal högskola
Institutet för organisations- och arbetslivsetik
Box 111 89
100 61 Stockholm

Bakgrund:

Tomas Brytting är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola. Han är sedan 25 år tillbaka verksam inom området ekonomi och etik, som forskare, föredragshållare, skribent och konsult. Tomas ombeds ofta kommentera organisationsetiska frågor i media och medverkar regelbundet i radioprogrammet Tankar för dagen i P1. Han är också ledamot av Regeringens värdegrundsdelegation.

Anna-Lena Järvstrand
Ledamot

Mobil: 070-467 24 69

anna-lena.jaervstrand@telia.com

Sigtunagatan 4
113 22 Stockholm

Bakgrund:

Anna-Lena Järvstrand är f.d. rådman vid Stockholms tingsrätt. Hon har under många år intresserat sig för etiska frågor, vilket bland annat medfört att hon varit verksam i ESK:s etikråd sedan år 2004. Hon har vidare varit myndighetschef med uppdrag att utöva tillsyn över hur en viss yrkesgrupp sköter sitt arbeta och sin goda yrkessed och hon har fortfarande – i sin egenskap av domare – ett sidouppdrag  i vilket ingår att utöva tillsyn över en annan yrkesgrupp.