Executive Search

Executive Search är en strukturerad metodik för chefsrekrytering. För att säkerställa hög kvalitet i chefsrekryteringsarbetet krävs breda kunskaper om näringsliv och offentlig verksamhet kombinerat med förmåga att analysera individens kompetens och personlighet.

En executive search-rekrytering innehåller ett antal olika steg  och genomförs under i 6-8 veckor. Arbetet skall i alla delar genomföras med stor respekt för såväl som kandidater och uppdragsgivaren genom hela processen. De steg som ingår i en Executive Search process är normalt;

Analys – Sökning – Urval – Presentation – Uppföljning

 

Analys

Arbetet inleds alltid med en analys, vilken innehåller en genomgång av organisationen, situationen som organisationen befinner sig i, genomgång av rollen som ska besättas samt fastställande av idealisk kandidatprofil.
Syftet är att tillsammans med uppdragsgivaren skapar en kravprofil för den aktuella positionen. Analysen ligger till grund för det fortsatta arbetet. Den är skriftlig och fungerar dels som en bas för rekryteringsarbetet, dels som en överenskommelse mellan uppdragsgivare och konsult. Analysen ska också vara en del av underlaget  för informationsgivning till potentiella kandidater..

I detta moment ska också konsulten kunna ge råd om huruvida uppdragsgivaren har realistiska förväntningar eller om den bästa lösningen kan stå att finna internt eller genom en omorganisation.

Sökning

Analysarbetet övergår i en ”sök-fas” för att definiera i vilka branscher och företag rätt kandidat kan finnas. Efter detta övergår arbetet att via informationsgivare och andra källor i relevanta branscher identifiera kandidater, som motsvarar den ideala kandidatprofilen. Härefter kontaktas intressanta kandidater för en första telefonintervju. Detta i syfte att identifiera potentiella kandidater via kvalitativa samtal och slutligen aktivt närma sig de mest lämpade kandidaterna.

Urval

Efter avslutade telefonintervjuer bjuds de mest intressanta kandidaterna på en personlig intervju med den ansvariga ESK-konsulten. Detta för att djupare gå in i den aktuella positionen och de krav som ställs och för att närmare analysera kandidatens lämplighet.

Ibland sker det fler än ett möte för att säkerställa rätt kompetens och att synkronisera förväntningarna på båda sidor.

Presentation

Efter intervjufasen väljer den ansvariga ESK-konsulten ut de mest lämpliga kandidaterna i relation till den kravprofil som skapades under förstudien för presentation hos organisationen. Presentationen är vanligtvis både skriftlig och muntlig. I samband med presentationen stödjer ESK-konsulten aktivt både uppdragsgivare och kandidat för nå varandra i en känslig del av processen. I slutfasen bistår ESK-konsulten med formella referenser på kandidaten.

Uppföljning

När uppdragsgivaren och en kandidat har kommit överens så fortsätter ESK-konsulten att hålla kontakten med båda parter även efter det att kandidaten har påbörjat sin anställning för uppföljning efter lämplig tidsperiod.