ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter logotype

Kvinnor på ledande befattningar – en vikande trend?

Höstmöte i Stockholm den 28 november på temat ”Kvinnor på ledande befattningar – en vikande trend?” samlade drygt 50 medlemmar.

Monica Renstig vid Women´s Business Research Institute presenterade och kommenterade årets siffror över andelen kvinnliga chefer och ESKs ordförande Per-Johan Orrby redovisade den nyligen genomförda undersökningen i medlemskåren – ”Rekrytering av kvinnor till ledande befattningar”. En engagerande och livlig paneldebatt under ledning av Olle Rossander följde. I panelen deltog Cecilia Schelin Seidegård, Gudrun Schyman, Sven Hagströmer, Fredrik Lindgren, Monica Renstig och Per-Johan Orrby.

”Rekrytering av kvinnor till ledande poster – vad gör rekryteringskonsulterna?”

Var fjärde chef som rekryteras via en executive search konsult är kvinna. Det gäller för uppdrag inom handels- och den privata tjänstesektorn, men också inom offentlig sektor. Däremot är andelen lägre inom industrin; där är var sjätte placerad chef kvinna. Det framgår av en enkätundersökning som gjorts bland ESKs medlemmar.

Ungefär var fjärde uppdragsgivare ber specifikt rekryteringskonsulten att ta fram kvinnliga kandidater till de operativa chefstillsättningarna men i mer än hälften av rekryteringsuppdragen är det sällan eller aldrig ett krav från uppdragsgivaren att kandidatpresentationen skall innehålla kvinnor.

-Även om det naturligtvis ligger på rekryteringskonsulten att presentera båda kvinnliga och manliga kandidater så styrs ju processen i hög grad av kundens önskemål. Resultatet av undersökningen rimmar därför dåligt med den offentliga debatt som förs i denna fråga där företagen säger sig söka med ljus och lykta efter kvinnliga chefer. Uppdragsgivarna behöver bli bättre på att ställa krav och vi konsulter borde också själva väcka frågan, säger Per-Johan Orrby, ordförande i ESK.

Undersökningen gjordes under november 2007 bland ESKs 76 medlemmar. Svarsfrekvensen var 71 procent. Av dem som svarade var 77 procent män och 23 procent kvinnor. Varje konsult hade genomfört i medeltal 21 uppdrag på lednings- och styrelsenivå under 2006–2007.

Ladda ner den  fullständiga rapporten här.

Monika-Renstig-img_more1-153x230